لینوکس کلود - DirectAdmin

دی کلود 1

فضا 200 مگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت (ماهانه)
پردازشگر 1 هسته
رم 256 مگابایت
بازدید در لحظه 10 آی پی
دامین اضافه 2 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin

دی کلود 2

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت (ماهانه)
پردازشگر 1 هسته
رم 512 مگابایت
بازدید در لحظه 15 آی پی
دامین اضافه 2 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin

دی کلود 3

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 120 گیگابایت (ماهانه)
پردازشگر 2 هسته
رم 1024 مگابایت
بازدید در لحظه 20 آی پی
دامین اضافه 2 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin

دی کلود 4

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 220 گیگابایت (ماهانه)
پردازشگر 2 هسته
رم 1024 مگابایت
بازدید در لحظه 30 آی پی
دامین اضافه 2 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin

دی کلود 5

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت (ماهانه)
پردازشگر 3 هسته
رم 2000 مگابایت
بازدید در لحظه 50 آی پی
دامین اضافه 2 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin

دی کلود 6

فضا 7500 مگابایت
پهنای باند 800 گیگابایت (ماهانه)
پردازشگر 4 هسته
رم 3000 مگابایت
بازدید در لحظه 100 آی پی
دامین اضافه 2 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin