هاست پربازدید آلمان - CPanel

سی کلود 1

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 1 عدد
پارک دامین 2 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی کلود 2

فضا 1024 مگابایت
پهنای باند 120 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 2 عدد
پارک دامین 4 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی کلود 3

فضا 2048 مگابایت
پهنای باند 140 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 3 عدد
پارک دامین 6 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی کلود 4

فضا 3072 مگابایت
پهنای باند 180 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 4 عدد
پارک دامین 10 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی کلود 5

فضا 4096 مگابایت
پهنای باند 250 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 5 عدد
پارک دامین 12 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی کلود 6

فضا 5120 مگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 6 عدد
پارک دامین 15 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی کلود 7

فضا 7168 مگابایت
پهنای باند 450 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 7 عدد
پارک دامین 20 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی کلود 8

فضا 10240 مگابایت
پهنای باند 700 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 8 عدد
پارک دامین 25 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان