هاست اشتراکی ایران - CPanel

ایر پلان 1

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مصرف CPU مجاز تا 20% یک هسته
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

ایر پلان 2

فضا 1024 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مصرف CPU مجاز تا 20% یک هسته
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

ایر پلان 3

فضا 2048 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مصرف CPU مجاز تا 20% یک هسته
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

ایر پلان 4

فضا 3072 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مصرف CPU مجاز تا 20% یک هسته
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

ایر پلان 5

فضا 4096 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مصرف CPU مجاز تا 20% یک هسته
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

ایر پلان 6

فضا 5120 مگابایت
پهنای باند نامحدود
مصرف CPU مجاز تا 20% یک هسته
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان