هاست دانلود فایل آلمان - CPanel

سی دان 1

فضا 1024 مگابایت
پهنای باند 100 برابر
قابلیت اتصال به زیردامنه
بدون دیتابیس
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی دان 2

فضا 2048 مگابایت
پهنای باند 100 برابر
قابلیت اتصال به زیردامنه
بدون دیتابیس
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی دان 3

فضا 5120 مگابایت
پهنای باند 100 برابر
قابلیت اتصال به زیردامنه
بدون دیتابیس
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی دان 4

فضا 10240 مگابایت
پهنای باند 100 برابر
قابلیت اتصال به زیردامنه
بدون دیتابیس
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی دان 5

فضا 15360 مگابایت
پهنای باند 100 برابر
قابلیت اتصال به زیردامنه
بدون دیتابیس
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی دان 6

فضا 20480 مگابایت
پهنای باند 100 برابر
قابلیت اتصال به زیردامنه
بدون دیتابیس
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی دان 7

فضا 30720 مگابایت
پهنای باند 100 برابر
قابلیت اتصال به زیردامنه
بدون دیتابیس
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی دان 8

فضا 51200 مگابایت
پهنای باند 100 برابر
قابلیت اتصال به زیردامنه
بدون دیتابیس
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان