هاست اشتراکی آلمان - CPanel

سی پلان 1

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 1 عدد
پارک دامین 3 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی پلان 2

فضا 1024 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 2 عدد
پارک دامین 4 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی پلان 3

فضا 2048 مگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 3 عدد
پارک دامین 6 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی پلان 4

فضا 3072 مگابایت
پهنای باند 120 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 4 عدد
پارک دامین 8 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی پلان 5

فضا 4096 مگابایت
پهنای باند 150 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 5 عدد
پارک دامین 10 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان

سی پلان 6

فضا 5120 مگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت (ماهانه)
دامین اضافه 6 عدد
پارک دامین 12 عدد
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel
سفارش 1 ساله = 2 ماه رایگان